Algemene voorwaarden

Van toepassing op de opleidingen tot Kynologisch Instructeur, Kynologisch Gedragstherapeut,  workshops en cursussen.

 

 1. Aanmelding

U kunt zich op ieder gewenst moment als cursist aanmelden door een e-mail te sturen naar happytails@hetnet.nl . Daarbij gaan wij er vanuit, dat u kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden. Bij aanvang kan u gevraagd worden u te legitimeren.

 

 1. Inschrijfvoorwaarden

Bij elke cursus is aangegeven welke vooropleiding verplicht of gewenst is. Na ontvangst van de aanmelding per e-mail wordt aan de student zo spoedig mogelijk een bericht gestuurd over de inschrijving.

Bij inschrijving voor een cursus/module/workshop of een gehele opleiding, ontvangt u een bevestiging en, indien gewenst, bijbehorende factuur per e-mail. Uw inschrijving is pas definitief wanneer het cursusbedrag voldaan is.

Tegen een afwijzing voor vrijstelling door de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

 

 1. Annulering

Tot 40 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag is annulering kosteloos. Bij annulering vanaf 40 tot en met 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de eerste dag wordt het volledige verschuldigde bedrag van het lesgeld in rekening gebracht. Alles met inachtneming van de punten 4 t/m 11.

Annulering dient te allen tijde door ons schriftelijk te zijn bevestigd! Zonder de schriftelijke bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.

In geval van bijzondere omstandigheden kan Happy Tails afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van Happy Tails. Happy Tails accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten, echter slechts na overleg met Happy Tails.

 

 1. Financiële voorwaarden

Het studiegeld dient door u te worden voldaan 6 weken voor aanvang van de eerste lesdag (opleidingen). U kunt de lesgelden ineens of per cursus voldoen.

 

 1. Kosten

Happy Tails behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en in één keer betaalt, zijn deze prijswijzigingen van modules op u niet van toepassing. Indien u inschrijft voor de gehele opleiding en per module betaalt en/of per module inschrijft, zijn prijswijzingen op u wel van toepassing. De moduleprijs op het moment van het volgen van de betreffende module zal dan in rekening worden gebracht.

 

 1. Studieperiode

Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding of per losse module/cursus/workshop waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt de studie uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging.

 

 1. Voortijdige beëindiging

Indien u de opleiding of een module/cursus voortijdig wilt beëindigen dient u dit per e-mail aan ons mede te delen. Annulering moet te allen tijde door ons schriftelijk zijn bevestigd per e-mail! U krijgt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden voor de module/cursus welke u op dat moment volgt. Retourneren van lesmateriaal heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Indien u de volledige opleiding volgt en niet meer deel wilt nemen aan de modules waarvoor u reeds bent ingeschreven dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de eerstvolgende module schriftelijk kenbaar te maken.

Bij annulering/ beëindiging gelden de regels zoals aangegeven bij punt 3. Bij overlijden van de studerende zal de beëindiging van de opleiding direct ingaan, de resterende betalingsverplichting vervalt direct. In andere onvoorziene omstandigheden zal Happy Tails hierbij de te nemen stappen nader bepalen.

 

 1. Lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het lesmateriaal verkrijgt u bij aanvang van de module tenzij anders vermeld. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Happy tails.

 

 1. Merknaam

Met nadruk wordt de cursist(e) er op gewezen dat de naam Happy Tails een beschermde merknaam is. Gebruik van deze naam in advertenties, brochures, interviews, e.d. is dan ook niet toegestaan, tenzij men daarvoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. Tegen misbruik van de merknaam en inbreuk op de rechten van het merk Happy Tails zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 

 1. Overige voorwaarden

Happy Tails te Beerzerveld behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent(e) of anderszins deze te vervangen door een andere docent(e) of de data van de module te verschuiven naar een later tijdstip. Dit zal z.s.m. aan de student(e) kenbaar worden gemaakt.

Happy Tails te Beerzerveld behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.

Deelname aan de opleiding en trainingen is geheel voor eigen risico. Happy Tails te Beerzerveld aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.

Happy Tails te Beerzerveld draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in of rondom Happy Tails.

 

 1. Gecertificeerde kynologisch instructeurs/gedragstherapeuten

Door ons gecertificeerde instructeurs en gedragstherapeuten worden, indien akkoord gegeven door de betreffende persoon, op de website van het opleidingscentrum vermeld. Om hierop vermeld te worden, verplichten wij wel minstens een keer per twee jaar relevante bijscholing. Overleggen van certificaten is daarbij noodzakelijk.

 

 1. Akkoord algemene voorwaarden

Bij aanmelding d.m.v. een e-mail te versturen naar happytails@hetnet.nl gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden.